top of page
STADGAr - LATIN LOVER

§ 1  Namn på förening

Föreningens namn är Latin Lover.

 

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

 

§ 3 Föreningens form och oberoende

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. 

 

 

§ 4 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att ge ut en skoltidning.

 

 

§ 5 Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden mellan den 1 maj till 30 april.

 

 

§ 6 Ekonomi

 

mom 1 Latin Lovers ekonomi överses av den av årsmötet utsedda Ekonomiansvariga.

 

mom 2 Ekonomiansvarig har skyldighet att bokföra Latin Lovers intäkter och utgifter. 

 

mom 3 Ekonomiansvarig har skyldighet att i samverkan med revisorerna på årsmötet presentera ett bokslut för räkenskapsåret.

 

mom 4 Latin Lovers ekonomi ska skötas genom ett konto tillskrivet föreningen.

 

mom 5 Föreningens ekonomiska tillgångar ska finnas samlade på ovanstående konto. 

 

mom 6 Ovanstående konto ska vara tillgängligt för ekonomiansvarig samt firmatecknare. 

 

mom 7 Firman tecknas av den ledamot/de ledamöter som väljs på ett ordinarie styrelsemöte.


 

§ 7 Medlemskap

Till medlem kan antas varje person som vill verka för föreningens ändamål och som betalar in eventuell medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen gör en skriftlig anmälan till föreningen. En person som inte betalar eller gör en skriftlig ansökan under ett räkenskapsår räknas det året inte som medlem.

 

§ 8 Utträde av medlem

Medlem som önskar att inte längre vara medlem i föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. En medlem som under innevarande år inte har förnyat sitt medlemskap räknas inte heller längre som medlem.

 

§ 9 Uteslutning av medlem

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den allvarligt skadar föreningen, motarbetar föreningens intressen, inte betalar medlemsavgift till föreningen eller bryter mot föreningens stadgar. Medlem kan tills vidare bli avstängd av styrelsen av anledningar som angetts ovan. Avstängd medlem måste diskuteras under följande årsmöte. Antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen ur föreningen.

 

§ 10 Styrelsen

 

mom 1 Styrelsen väljs av årsmötet.

 

mom 2 Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

 

mom 3 Styrelsen är ansvarig för förvaltandet och utvecklingen av Latin Lover mellan två årsmöten.

 

mom 4 Styrelsen består av som högst tio (10) personer.

 

mom 5 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare samt övriga poster som årsmötet beslutar om.

 

mom 6 Förutom styrelsemedlemmarna har också de aktiva medlemmarna närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten. Styrelsen kan också adjungera andra personer på styrelsemöten.

 

mom 7 Styrelsen ansvarar för:

 

  • föreningens medlemslista

  • bidragsansökningar

  • medlemsvärvning

  • beslut som tas på årsmöten

  • övrig verksamhet.

 

 § 11 Aktiva medlemmar

 

mom 1 Till de aktiva medlemmarna hör Skribenterna, Layoutansvarig(a), PR-ansvarig(a) och illustratörer(na) och övrig post om styrelsen beslutar om detta.

 

mom 2 Avgående redaktion (styrelse + aktiva medlemmar), intervjuar samt beslutar om nästa redaktions aktiva medlemmar. 

 

mom 3 Avgående redaktionsmedlem som söker till nästa redaktion får delta i intervjuer och beslutandet av nästa redaktion såvida den inte söker aktuell post.

 

mom 4 Avgående redaktionsmedlem som söker till nästa redaktion måste söka posten på samma villkor som övriga kandidater.

 

 

§ 12 Valberedning

 

mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet.

 

mom 2 Valberedningen består av ordförande och en (1) till två (2) ledamöter.

 

mom 3 Valberedningen har till uppgift att lägga fram ett förslag till årsmötet inför val av styrelse och valberedning för Latin Lover.

 

mom 4 Valberedningen skall komma med sitt förslag senast en (1) vecka innan årsmötet.

 

mom 5 Valberedningens ordförande har utslagsrösten vid lika röstetal i valberedningens beslutsomröstningar.

 

mom 6 Om valberedningens ordförande avgår väljer valberedningen en ny ordförande inom sig. Detta sker genom pluralitet inom valberedningen. Avgående ordförande saknar rösträtt i detta beslut.

 

 

§ 13 Revision

 

mom 1 Revisionen väljs av årsmötet.

 

mom 2 Revisionen ska bestå av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant

 

mom 3 Revisionen har rätt att ta del av all verksamhet som Latin Lover utövar. 

 

mom 4 Revisionen har till uppgift att granska Latin Lovers räkenskaper, verksamhet och bokslut, samt hur dessa förhåller sig till stadgan och övriga årsmötesbeslut. Revisionen ska avlämna en revisionsberättelse senast en (1) vecka före årsmötets öppnande. 

 

mom 5 I sin revisionsberättelse ska revisionen beskriva hur deras granskning gått till. i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med årsmötets beslut eller Latin Lovers stadgar, påvisa det för årsmötet. i de eventuella fall då Latin Lover grovt misskötts i annat avseende, påvisa detta för årsmötet. uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. 

 

mom 6 Revisionen har närvaro- och yttranderätt på Latin Lovers styrelsemöten. 

 

mom 7 Revisionen får inte sitta i valberedningen eller styrelsen för Latin Lover. 


 

§ 14 Ordinarie årsmöte

Årsmöte ska hållas årligen en månad efter räkenskapsårets början, alltså senast den 30 april. Styrelsen beslutar vilken tid och på vilken plats årsmötet ska hållas. Kallelse till årsmöte ska utfärdas av styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte för att vara behörigt.

 

På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

 

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av protokollförare

4. Val av minst en, max två, justerare som vid behov även är rösträknare

5. Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning

6. Fastställande av röstlängd

7. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna året

8. Presentation av ekonomisk berättelse för det gångna året

9. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10. Motioner

11. Årets verksamhetsplan

12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår

13. Val av styrelseledamöter och ordförande

14. Övriga ärenden

15. Mötets avslutande

 

§ 15 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller eventuell revisor anser att det krävs eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det. Den som krävt extrainsatt årsmöte har möjlighet att sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 

§ 16 Rösträtt

Vid årsmöte äger varje fullt betalande närvarande medlem en röst. 

På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt, ej gäster eller andra närvarande.


 

§ 17 Tolkning av stadgar

 

mom 1 under pågående verksamhetsår är det styrelsens tolkning av denna stadga som gäller. 

 

mom 2 under pågående årsmöte är det styrelsens tolkning av denna stadga som gäller om inte årsmötet beslutar att tolka stadgan annorlunda.

 

 

§ 18 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan endast göras på årsmöte eller extra årsmöte. För att stadgeändring skall kunna ske måste det ha angivits i kallelsen till årsmötet eller det extra årsmötet att fråga om stadgeändring kommer att behandlas. Fråga om ändring av stadgarna måste godkännas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet för att anses vara giltig. 

 

§ 19 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan upplösas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid årsmötet måste minst fyra femtedelar av de röstberättigade deltagarna rösta för en upplösning. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen skall föreningens skulder betalas innan kvarvarande tillgångar fördelas i enlighet med årsmötets beslut.

bottom of page